Šifra po SKD*: izkoriščanje delovne sile

V petek smo na Svetovalnici za migrante od Inšpektorata RS za delo (IRSD) dobili podatke o akciji nadzora v prostorih delodajalca Gozdno gospodarstvo (GG) Postojna, PE Marof Trade iz četrtka na petek. IRSD je v tej akciji sodeloval skupaj s Finančno upravo RS (FURS) in Policijo. In kakšne so ugotovitve? Podrobnejših ugotovitev IRSD še nima, po prvih informacijah pa naj bi bilo delodajalcev, ki zaposlujejo delavce v obratih Marof Trade, zdaj bistveno manj, kot jih je IRSD ugotavljali v preteklih nadzorih. IRSD bo nadzor še nadaljeval. V nadaljevanju IRSD našteva, koliko vse nadzorov je opravil pri GG Postojna, PE Marof Trade in povezanih delodajalcih; od aprila 2015 je IRSD po lastnih besedah opravil “številne nadzore” pri več delodajalcih in ugotovil številne kršitve.

A to še zdaleč ni nova zgodba; IRSD je pri delodajalcu GG Postojna, PE Marof Trade in povezanih delodajalcih prek 100 nadzorov opravil že pred letom 2000 in v letih od 2006 do 2008 ter od 2009 do 2011. Z domnevnimi nepravilnosti so bili ponovno seznanjeni v začetku leta 2015, zato je IRSD aprila lani ponovno opravil nadzor pri delodajalcu GG Postojna, d. o. o., v njihovi PE Marof Trade in ugotovil, da ima družba kot naročnik sklenjeno pogodbo z izvajalcema Floles, d. o. o. in Skupina Oaza, d. o. o., ta dva delodajalca pa nadaljnje pogodbe z drugimi izvajalci, ki zaposlujejo različno število delavcev – skupaj po podatkih IRSD več kot 200, ki vsi delajo v prostorih PE Marof Trade.

IRSD je tako od aprila v Loški dolini opravil številne nadzore pri več delodajalcih (GGP, d. o. o., PE Marof Trade, Floles, d. o. o., Skupina Oaza, d. o. o., Borislav Boychev 75 LTD (Bolgarija), NISI-FRO 2012,d. o. o., Panamart, d. o. o., Stili, d. o. o., Norar, d. o. o., Šarles, d. o. o.) in ugotovil tudi številne kršitve. Epilog? Več delodajalcem je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti, izrečene so bile globe v skupni višini več kot 20 tisoč evrov. Spodaj si lahko pogledate obseg že znanih kršitev teh delodajalcev. In ponavljamo – za vse to nekaj prepovedi opravljanja dejavnosti in globe v višini “več kot 20 tisoč evrov”. Prav ste prebrali – 20 tisoč evrov. In potem se še kdo sprašuje, zakaj ti delodajalci tako izkoriščajo delavce? Ja, zato ker imajo tudi po plačilu takšnih glob inšpektorjem (in zamenjavi podjetij) še vedno prekleto velik donos na izkoriščanje delavcev! Preprost izračun – poročalo se je o približno 200 delavcih, od katerih naj bi večina prejela 145 evrov “plačila” na mesec (?!). Pa recimo da vzamemo zadnje podatke o povprečni bruto plači v dejavnosti obdelave in predelave lesa (C16); v mesecu decembru 2015 je znesla 1320,92 evra, kar na koncu znese okoli 1700 evrov “skupnega stroška delodajalca”. Torej je mreža izkoriščevalskih delodajalcev, ki se je prisesala na delavca, z njim v povprečju zaslužila neobdavčenih 1.555 evrov. Pomnoženo x 200 = 311.00 evrov. Na mesec. 3,732.000 evrov na leto. Tako je. več kot 3,5 milijona neobdavčenih evrov na leto. In kaj je takšnemu delodajalcu globa v višini “več kot 20.000 evrov”? Minorno poslovno tveganje. Izkoriščanje delovne sile torej kot poslovni model.

Očitno je torej, da so višina glob / kazni za kršilce delovne in socialne zakonodaje odločno prenizke, ter da nekaj zelo šepa pri sistem nadzoru. In kdaj bomo tudi v Sloveniji uvedli sistem polne solidarne in verižne odgovornosti za plačilo terjatev delavcev – da ne bo potem recimo podjetje GGP medijem razlagalo, da jih s podjetji Floles in poslovni sistemi Veles “veže zgolj pogodbena vez”?!

Odgovor IRSD na vprašanje Svetovalnice za migrante, kaj so ugotovili v dosedanjih nadzorih v Marof Trade in z njimi povezanimi podjetji ( 11. 3. 2016):
“S področja delovnih razmerij je bila ena glavnih kršitev, ki smo jih ugotavljali, domnevno poslovno sodelovanje med različnimi delodajalci, ki so opravljali delo v prostorih PE Marof Trade, vendar je bilo iz okoliščin opravljanja dela očitno, da gre za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, kar pa lahko opravlja samo delodajalec, ki je vpisan v ustrezen register oziroma evidenco pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nobeden od delodajalcev, ki sta zagotavljala delo delavcev, ni bil vpisan v register oziroma evidenco, kar je prekršek po Zakonu o urejanju trga dela. Prekršek je tudi, če drug delodajalec sprejme delavca od takšnega delodajalca.

IRSD je ugotovil tudi kršitve glede plačila za delo (delodajalci niso mogli izkazati izplačila na bančni račun, kar je prekršek po ZDR-1, ni bil izplačan regres za leto 2014, prav tako niso mogli izkazati plačila prispevkov, o čemer smo obvestili tudi FURS, ugotovili smo neustrezno višino plače,…) in glede pogodb o zaposlitvi (pogodbe niso vsebovale vseh določil, ki jih mora vsebovati pogodba (na primer naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi, kraj opravljanja dela, čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa, dolžino odpovednih rokov, navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in druge pravice in obveznosti), in dodatnih določil, ki jih moramo vsebovati pogodba, če so delavci napoteni na delo v tujino (o trajanju dela v tujini, o praznikih in dela prostih dnevih, o minimalnem letnem dopustu, o višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje, in podobno), zakonitih razlogov za sklenitev pogodbe za določen čas).

S področja varnosti in zdravja pri delu je IRSD ugotovil kršitve glede:
– (ne)zagotavljanja zdravstvenih pregledov delavcem,
– (ne)ocenjevanja tveganj s področja varnosti in zdravja pri delu in izjave o varnosti,
– (ne)zagotavljanja usposabljanj delavcev za varno opravljanje dela,
– (ne)zagotavljanja osebne varovalne opreme delavcem in njene uporabe,
– (ne)sklenitev pisnega sporazuma na skupnih deloviščih.

Zaradi navedenih ugotovljenih kršitev je IRSD več delodajalcem izdal odločbe, s katerimi jim je prepovedal opravljanje delovnega procesa in uporabo sredstev za delo do odprave teh nepravilnosti, izdal je tudi več odločb o prekršku z izrekom glob v skupnem znesku prek 20 tisoč evrov. Več delodajalcem je IRSD izdal tudi plačilne naloge zaradi oviranja postopka inšpekcijskega nadzora.

*SKD = standardna klasifikacija dejavnosti

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja